Relatiebemiddeling van relatiebureaus aangesloten bij de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BER)

Beroepscode

Waarom een beroepscode relatiebemiddeling?

De beroepscode van de BER geeft bindende richtlijnen omtrent de gedragingen van de beroepsgenoten. Medewerkers van BER-bureaus gaan immers met zeer privacygevoelige informatie van hun cliënten om. Erkenning van onderstaande beroepscode levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van het beroep. Immers, op heldere wijze wordt naar de eigen collega’s en cliënten gecommuniceerd wat men kan verwachten en wat niet.

Algemeen

Artikel 1

Dienstverlening aan de cliënt is voor het BER-bureau uit hoofde van diens functie de primaire verplichting.

Artikel 2

Het BER-bureau bewaart het zwijgen over hetgeen in verband met de uitoefening van diens functie bekend wordt, tenzij volgens eigen inzicht het constateren van ernstige misstanden het bureau tot spreken verplicht.

Artikel 3

Tegenover diegenen die uit hoofde van een ander beroep bemoeiing hebben met de cliënt, toont het BER-bureau begrip voor de eigen aard en waarde van dat beroep.

Artikel 4

Het BER-bureau streeft er naar diens functie zo deskundig mogelijk te vervullen en de aangeboden mogelijkheden in het kader van bijscholing, in de vorm van lezingen, te benutten.

Artikel 5

Het BER-bureau vermijdt datgene, waardoor het aanzien van de relatiebemiddeling wordt geschaad.

Verhouding tot cliënt

Artikel 6

De houding t.o.v. de cliënt is gebaseerd op respect voor de persoon en zijn wensen en de erkenning van zijn verantwoordelijkheid voor eigen keuze en handelen.

Artikel 7

Het BER-bureau verleent binnen diens doelstelling diensten aan de cliënt, rekening houdend met de selectie-criteria voor de partnerkeuze van de cliënt.

Artikel 8

Het BER-bureau toont binnen de doelstelling jegens iedere cliënt gelijke bereidheid tot dienstverlening.

Artikel 9

Het BER-bureau maakt de cliënt duidelijk, op welke wijze en in welke vorm binnen de doelstelling en het beleid diensten kunnen worden verleend.

Artikel 10

Indien het BER-bureau meent zich te moeten onthouden van de gevraagde dienstverlening, motiveert het dit tegenover de cliënt.

Artikel 11

Bij al hetgeen de dienstverlening raakt, handelt het BER-bureau met medewerking van of in overleg met de cliënt.

Artikel 12

Het BER-bureau verzamelt omtrent de persoon en de omstandigheden van de cliënt slechts gegevens voor zover deze van belang zijn voor de dienstverlening, echter niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 13

Krachtens diens positie als vertrouwenspersoon is het BER-bureau verplicht tot geheimhouding van alles wat uit hoofde van diens functie m.b.t. de individuele cliënt is bekend geworden.

Artikel 14

Indien een cliënt het BER-bureau schriftelijk toestemming geeft de plicht tot geheimhouding op te heffen zal het BER-bureau zich van geval tot geval dienen af te vragen in hoeverre het van deze ontheffing gebruik kan maken.

Artikel 15

Indien ter wille van de dienstverlening samengewerkt wordt met anderen, verstrekt het BER-bureau die anderen deze gegevens voor zover die van belang zijn voor de dienstverlening, echter niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 16

Het is in beginsel een medewerker of eigenaar van een BER-bureau verboden relaties anders dan op zakelijk of platonisch vlak met cliënten aan te gaan.

Verhouding tot collega’s

Artikel 17

De houding van het BER-bureau tegenover collega-bureaus is gebaseerd op solidariteit, welke past onder branchegenoten.

Artikel 18

Het BER-bureau is tot een dusdanige samenwerking met andere BER-bureaus bereid als het belang van de cliënt vereist en de beroepscode toelaat.

Artikel 19

Het BER-bureau is bereid eigen inzicht en beroepservaring ten dienste te stellen van collega-bureaus en eveneens om eigen opvattingen te toetsen aan die van collega-bureaus.

Artikel 20

Het BER-bureau dat gegronde reden heeft om aan te nemen, dat het belang van een cliënt en/of het aanzien van het beroep ernstig wordt geschaad door een collega-bureau, maakt, indien in collegiaal overleg geen oplossing gevonden kan worden, diens bezwaren aanhangig bij de BER.

ML2 Webdesign